Facultatea de Drept si Stiinte Administrative > Misiune şi obiective

MISIUNEA FACULTĂŢII DE DREPT ŞI ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE

 

Facultatea îşi propune să se integreze în spaţiul naţional si european, armonizându-si obiectivele si planurile cu strategiile politice prezente si viitoare, astfel încât să asigure menţinerea si consolidarea prestigiului său la nivel naţional, concomitent cu stabilirea unui profil de recunoaştere, inclusiv sub aspectul creşterii vizibilităţii si a impactului publicistic.

Obiectivele facultăţii au fost definite în conformitate cu obiectivele strategice generale stabilite la nivelul Universitatii, cu exigentele Planului Naţional de Cercetare, Dezvoltare si Inovare pe anii 2007-2013 şi cu principalele aspecte ce caracterizează cercetarea ştiinţifica pe plan naţional si internaţional, în privinta tendinţelor, cerintelor si oportunitatilor.

Date fiind exigentele societăţii bazate pe cunoaştere si competitivitate, noile provocări in spaţiul învăţământului superior, necesitatea demonstrării de către absolvenţi a unei capacităţi superioare de rezolvare a problemelor, a unor competente raportate la standarde ocupaţionale ridicate si complexe, strategia de dezvoltare a  Universitatii si a facultăţii din ultimii ani, legiferarea structurilor de asigurare a calităţii, a dimensiunilor interne si externe ale realizării si evaluării calităţii, inclusiv  noile criterii privind evaluarea si promovarea cadrelor didactice, perspectiva evaluării externe, este important ca, în perioada 2010-2013, sa se continue procesul de reaşezare calitativă a funcţiilor si a ponderii lor în procesul amplu care conduce la realizarea misiunii.

Misiunea facultăţii se concretizează într-un ansamblu de funcţii si servicii profesional-academice care, în esenţă,constau în:

a) Funcţia profesional-didactică.

Facultatea îsi propune formarea profesionala si dezvoltarea individuala a studenţilor ca practicieni reflexivi, cu abilităţi de lucru in echipe interdisciplinare, capabili să răspundă complexităţii educaţiei, vieţii sociale si exigentelor viitoare si sa contribuie la ameliorarea calităţii serviciilor oferite atât de instituţiile tradiţionale, cât si de alte medii. Se va continua procesul de reformulare a competentelor pe care studenţii trebuie sa le demonstreze la sfârşitul fiecărui curs si de restructurare a activităţii  si a cursurilor, ţinând cont de Curricula universităţilor din spaţiul Uniunii Europene.  Se va acorda o atenţie deosebita competenţelor sociale şi juridice, pentru ca personalitatea si comportamentele absolvenţilor in ceea ce priveşte comunicarea, activitatea in echipa, solidaritatea comunitară, angajarea în egalizarea şanselor să se ridice la nivelul alumnilor de la univesităţile europene. Se vor preciza si strategii si metode specifice de formare/dezvoltare personala si de evaluare in aceasta direcţie, pentru a oferi modele si altor facultăţi din universitate.   Se vor continua colaborările / dezbaterile intre diferitele secţii ale universităţii noastre si ale altor facultăţi cu acelaşi profil, din tara, in vederea perfecţionării programelor de studii.

b) Funcţia ştiinţifică.

Conform Planului  de cercetare ştiinţifică, va creşte, în continuare, ponderea proiectelor obţinute prin competiţie, pe baza de granturi, în cadrul unor programe cu raportare naţionala si globala. Se va urmări constituirea, la nivelul facultăţii, a unei echipe puternice de cercetare care să acceseze programe cu relevanta ştiinţifică deosebită  şi cu impact deosebit asupra domeniilor în care lucrează absolvenţii facultăţii. Se va urmări ca şi cercetările non-contractuale să reprezinte cercetări fundamentale legate de domeniile de specializare, finalizate prin tratate, dicţionare, mari capitole în suporturile de curs, articole în reviste indexate în baze de date internaţionale si/sau cotate ISI sau BDI.  

c) Funcţia de consultanţă si consiliere.

Se va continua activitatea de consultanta si consiliere oferita de cadrele didactice in cadrul unor proiecte de cercetare în calitate de  observatori la importante acţiuni naţionale şi internaţionale. În acest sens, va creste numărul laboratoarelor şi cercurilor ştiinţifice care vor oferi consultanta unor asociaţii si fundaţii din domeniul societăţii civile,. Se vor stabili/reactualiza procedurile/modalităţile  si intervalele de timp precise pentru activitatea de consultanta si consiliere oferita studenţilor, pe problemele dezvoltării profesionale, dar si personale, precum si pentru rezolvarea unor situaţii problema (cu atenţie deosebita acordata studenţilor cu handicap).

d) Funcţia manageriala  se va orienta, prioritar,  spre: 

- funcţionarea, în continuare, a mecanismelor de evaluare si asigurare a calităţii;

- trecerea de la realizarea nivelului minim al tuturor standardelor şi indicatorilor de performanţă la nivelul optimal de realizare a activităţilor (standarde de referinţă).

Se vor întreprinde activităţi concrete pentru formarea unei culturi a calităţii la toate cadrele didactice ale facultăţii, pentru convergenta eforturilor privind respectarea principiilor referinţei europene, responsabilităţii instituţionale, centrării pe rezultate, pe satisfacţiile beneficiarilor.

e) Funcţia cultural-educativa se va orienta spre:

-  intensificarea exercitării ei în raport cu studenţii facultăţii, prin diversificarea modalităţilor si alternativelor orientate spre cultivarea valorilor democratice, dezvoltarea modelelor de gândire critică si inovatoare, a atitudinilor si comportamentelor civice la studenţi cu implicarea tuturor cadrelor didactice;

-  organizarea si impulsionarea prezenţei în mass-media a ideilor novatoare, a rezultatelor obţinute în cercetările facultăţii, precum si a valorilor facultăţii.

f) Funcţia de cooperare academica-profesionala va avea drept prioritate dezvoltarea cooperării academice cu facultăţile din ţară şi din UE, cu instituţiile de cercetare de profil din ţară, precum si susţinerea deosebită a mobilităţii studenţilor si cadrelor didactice tinere. Este funcţia cu impact asupra realizării obiectivelor strategice si de aceea trebuie sa i se acorde atenţie de către fiecare cadru didactic, în cadrul unui plan elaborat încă din primul trimestru, cu termene precise si eşalonate în timp.

 

OBIECTIVELE STRATEGICE ALE FACULTĂŢII DE DREPT ŞI ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE

 

Organizarea, planificarea strategică şi evaluarea performanţelor facultăţii vor fi orientate spre:

1. Continuarea definirii conţinutului formativ al disciplinelor de învăţământ, pentru ca actuala configuraţie a învăţământului superior sa nu fie doar o adiţie a masteratului la o licenţa scurtata, prin realizarea corespondentei cu planurile de învăţământ din Curricula universitarilor europene performante, prin colaborare cu acestea şi cu alte facultăţi cu profil asemănător din tara.

2. Identificarea si susţinerea prin oferta educaţională a unor noi  oportunităţi de încadrare pe piaţa muncii pentru absolvenţii programelor de licenţă si masterat.

3. Construirea dimensiunii interne a calităţii academice pe baza legislaţiei în vigoare, în funcţie de specificul facultăţii, şi formularea de standarde de referinţă proprii, cat mai înalte si competitive astfel încât, pentru majoritatea activităţilor, să se asigure un nivel optimal de realizare (standarde de referinţă). Acest deziderat  poate fi împlinit, prin implicarea resurselor creative si a eforturilor tuturor cadrelor didactic şi printr-o implicare motivată reală ce presupune şi  un sistem de recompense adecvat.

4. Identificarea soluţiilor instituţionale pentru antrenarea în cercetare, în cadrul unor mari programe de interes naţional/ proiecte dobândite prin competiţie/ granturi, a tuturor cadrelor didactice din catedră, dar şi a masteranzilor.

5. Valorificarea şanselor pe care le oferă inovarea rapidă în domeniul tehnologiei informaţiei si a comunicării si adaptarea activităţii manageriale,  didactice si de comunicare la cerinţele societăţii informaţionale.

6. Construirea sistemului  de strategii si proceduri pentru conexiunea inversă continuă cu reprezentanţii angajatorilor şi cu toate părţile interesate. 

7. Identificarea de strategii si  proceduri în vederea transformării  dificultăţilor şi problemelor create de dezvoltarea învăţământului superior în satisfacţii profesionale date de  asigurarea egalităţii de şanse, pentru o anumită categorii de absolvenţi ai liceelor, cu perspective de dezvoltare.

8. Elaborarea de practici şi mecanisme pentru aplicarea codului etic si integrităţii academice prin care sunt apărate valorile libertăţii academice, autonomiei universitare si integrităţii etice. Implicarea cadrelor didactice din facultate în perfecţionarea - re-elaborarea unor documente, formulare, fişiere propuse, în acord cu criterii psihopedagogie si de eficienţă educaţională/managerială.

Obiective specifice privind resursele umane

Resursele umane constituie în mod evident cel mai important factor al unei cercetări ştiinţifice de calitate. În contextul scăderii numărului de studenţi si al diversificării ariei tematice a disciplinelor predate la cursurile de licenţă si masterat, precum si al concentrării eforturilor de investigare si analiză spre aspectele de ordin practic ale jurisprudenţei instanţelor româneşti si străine, precum şi spre atingerea unor obiective punctuale concrete în pregătirea studenţilor (pregătirea absolvenţilor pentru admiterea la Institutul Naţional de Magistratura sau în barouri), s-a constatat o scădere a interesului corpului didactic al Facultăţii pentru activităţi de cercetare, îndeosebi în rândul colegilor mai tineri.

Obiectivele propuse urmăresc:

- redefinirea rolului cercetării în Facultate, prin stimularea si motivarea cadrelor didactice care obţin rezultate notabile în cercetare;

- crearea unui mediu atractiv de cercetare, în special pentru colegii tineri;

- creşterea nivelului calitativ al cercetărilor efectuate de doctoranzi;

- crearea, pe termen lung, a unui centru de excelenţă, prin care să se poată colabora cu personalităţi, instituţii si organizaţii de renume;

- iniţierea si susţinerea - din fonduri proprii sau atrase prin competiţie de proiecte - a cooperărilor şi a schimburilor naţionale sau internaţionale;

- antrenarea doctoranzilor si a masteranzilor în activitatea de cercetare, inclusiv prin temele de cercetare propuse în cadrul cursurilor de masterat.

 

Obiective specifice privind infrastructura de cercetare

Având în vedere faptul că o infrastructură de calitate constituie premisa indispensabilă a oricărei cercetări performante, Facultatea îsi propune sa atingă, prin resurse proprii sau prin proiecte finanţate de diverse organisme, următoarele obiective:

- asigurarea unei baze bibliografice si de documentare cât mai vaste, în special prin plata taxelor de acces la bazele de date si la bibliotecile on-line consacrate prin calitatea materialelor deţinute;

- susţinerea laboratoarelor existente;

- crearea condiţiilor pentru creşterea calităţii publicaţiilor ştiinţifice ale Facultăţii.

Obiective specifice privind cooperarea ştiinţifică

Realizarea unor parteneriatele sustenabile pentru susţinerea cercetării cu rol esenţial în validarea rezultatelor acesteia precum şi în creşterea competitivităţii cercetătorilor, create si dezvoltate prin urmărirea următoarelor obiective:

- crearea si consolidarea unui nucleu de cercetare ştiinţifică performant, prin încurajarea formelor de cooperare cu entităţi sau organizaţii interesate;

- identificarea şi dezvoltarea ideilor inovatoare care sprijină dezvoltarea durabilă;

- dezvoltarea unor forme flexibile si eficiente de participare la cercetarea ştiinţifică internaţională.

Obiective specifice privind proiectele de cercetare

Gestionarea, monitorizarea, promovarea si diseminarea informaţiilor privind proiectele, granturile, contractele si rezultatele înregistrate pe acest plan sunt realizabile doar prin îndeplinirea următoarelor obiective :

- informarea si pregătirea colegilor interesaţi în domeniul managmentului inovării si cercetării;

- dezvoltarea unui sistem informaţional fiabil si eficient;

- asigurarea creşterii vizibilităţii internaţionale a potenţialului de cercetare al Facultăţii.

 

OBIECTIVELE FACULTĂŢII DE DREPT ŞI ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE

  Misiunea, viziunea si direcţiile strategice pentru care a optat facultatea,  examinate în corelaţie cu metodologia privind asigurarea calităţii (devenită act legislativ) şi cu standardele universitare europene, impun urmărirea a trei mari obiective strategice :

1. Utilizarea criteriilor, standardelor si indicatorilor de performanta pentru managementul calităţii din facultate prin: identificarea pe baza lor a direcţiilor de îmbunătăţire a performantelor, construirea bazelor de date pentru monitorizarea internă şi demonstrarea externă a nivelului de asigurare a calităţii academice şi prin claritatea si transparenţa procedurilor şi a activităţilor de evaluare ai asigurare a calităţii.

2. Accentuarea colaborării intra-instituţionale intre facultăţii şi a parteneriatului cu universităţi din ţară şi străinătate în vederea identificării bunelor practici.

3. Dezvoltarea activităţii de cercetare în acord cu strategiile propuse, cu un echilibru (cerut de dezvoltarea instituţională şi eficacitatea educaţională) între proiectele obţinute prin competiţie în cadrul programelor naţionale şi internaţionale şi cercetările fundamentale şi aplicative care individualizează specializările juridice.

Pentru realizarea obiectivelor strategice, la nivelul catedrei, a Consiliului facultăţii şi a responsabilului cu evaluarea si asigurarea calităţii se vor identifica strategii, metode, proceduri, in vederea identificării punctelor tari, punctelor slabe, a provocărilor si şanselor/oportunităţilor. Diagnoza activităţii desfăşurate, corelată cu standardele europene, cu prognoza tendinţelor si evoluţiilor previzibile în cadrul învăţământului românesc în contextul reformei educaţionale preuniversitare şi universitare, va fi finalizată cu soluţii  si decizii de optimizare supuse dezbaterii, acceptate şi incluse in Planul operaţional, aplicate chiar din acest an.